>> BERITA TERKINI

 

>> UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI LEMBAGA KOPERASI BUMIRA MALAYSIA BERHAD

>> PEMBAYARAN DIVIDEN 2015

KBMB telah mencatatkan keuntungan bersih sebanyak RM1,371,906.63 bagi tempoh kewangan berakhir 30.06.2015.

Berdasarkan kepada keuntungan yang diperolehi itu, maka Anggota Lembaga Koperasi BUMIRA mencadangkan supaya Dividen dibayar kepada anggota atas kadar 4 % ke atas Modal Yuran Terkumpul setakat 31 Disember 2014 dan 3.5 % ke atas Modal Syer. Pembayaran Dividen ini juga telah dicadangkan oleh Juruaudit Luar Koperasi. Mesyuarat adalah diminta supaya memberi kelulusan ke atas pembayaran dividen seperti yang dicadangkan.

 

>> PEMBIAYAAN KHAS IMPIANA DAGANG

>> PEMBIAYAAN KHAS UMRAH

>> PEMBIAYAAN KHAS BASIKAL

>> PEMBIAYAAN KHAS CAT KERETA

 _______________________________________________